Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor BNP Paribas Fortis van kapitaal belang. We verbinden er ons dan ook toe om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in alle transparantie en conform alle wettelijke bepalingen. Met deze verklaring willen wij u alvast volledig informeren. Daarbij gaan we dieper in op hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. De contractueel afgesproken voorwaarden tussen u en ons blijven onveranderd.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen om deze verklaring te lezen en bekend te raken met ons beleid m.b.t dit onderwerp. Onthoud alvast ook dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Hoofdstuk 6 van deze verklaring gaat trouwens dieper in op deze mogelijkheid.1. Welke draagwijdte heeft deze verklaring?A. Wat betekent 'verwerking van uw gegevens' en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder verwerking van gegevens verstaan we elke bewerking van uw persoonsgegevens: Het begrip ‘verwerking' dekt onder andere alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

BNP Paribas Fortis NV, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het moet verwerken.

Wij zijn bijgevolg zowel uw gesprekspartner als die van de toezichtsautoriteiten (vb. de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) voor alle vragen over het gebruik van uw gegevens door onze bank.

Voor specifieke dienstverleningen doen we een beroep op gespecialiseerde partners, die naar geval, optreden als onderaannemer. Zij moeten onze instructies strikt opvolgen en ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens naleven.
In andere gevallen zijn deze partners zelf medeverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens en moeten zij op hun beurt hun wettelijke verplichtingen terzake nakomen.

Wij verzekeren ons ervan dat onze partners enkel gegevens ontvangen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun contract.

Voorbeelden van gebruikelijke partners van de financiële sector zijn:

Wij treden ook op als onderaannemer voor andere entiteiten van binnen of buiten de groep BNP Paribas. In die gevallen zijn het de opdrachtgevende entiteiten die de persoonlijke gegevens verwerken waarbij wij enkel hun instructies opvolgen.B. Voor wie?

Deze verklaring geldt voor:

Deze verklaring geldt niet voor:C. Voor welke gegevens?

Deze verklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het gaat m.a.w. om gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

In het kader van uw verrichtingen met BNP Paribas Fortis kunnen wij ertoe gebracht worden om verschillende persoonsgegevens te verzamelen:

Zoals de wet het voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens, zoals onder andere:

Indien wij toch gegevens van deze aard moeten verwerken, vragen wij altijd voorafgaandelijk uw toestemming.

[1] Het IP-adres is het nummer waarmee elke op het internet aangesloten computer kan worden geïdentificeerd.D. Welke reglementering regelt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België?

De wet van 8 december 1992 ('privacywet') en de bijhorende koninklijke uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij engageren ons ertoe onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wij genoodzaakt zijn uw gegevens te verwerken. Indien u dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij u aan de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen.2. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Een aantal van uw gegevens kunnen verzameld worden door BNP Paribas Fortis:

Telkens het vereist is, zorgen wij ervoor dat wij uw toestemming bekomen.3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Voor elke verwerking worden enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel verwerkt.

 

In het algemeen gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Hieronder vindt u een meer concrete uitleg over de doelen die wij nastreven:4. Hoe beschermen we uw gegevens?

De toegang tot uw persoonlijke gegevens is enkel toegestaan aan de personen die uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte beroepsdiscretie in acht nemen en alle technische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens nauwgezet opvolgen.

Wij passen een aantal technieken toe en stellen gespecialiseerde teams samen die zich exclusief aan de bescherming van uw persoonsgegevens wijden. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, deze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Hierbij bezorgen wij u enkele tips om uw gegevens te beveiligen:

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacyverklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Zo weet u of en in welke mate zij uw persoonlijke levenssfeer respecteren5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

De personen die toegang krijgen tot uw gegevens zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun opdracht.

We delen uw gegevens mee aan onze medewerkers, aan de vennootschappen die met ons verbonden zijn en aan de vennootschappen van de groep waarvan wij deel uitmaken. Dat gebeurt enkel voor dezelfde doelen als wij opsomden in hoofdstuk 3. Wij dragen uw gegevens enkel over aan derden buiten de groep BNP Paribas voor commerciële doelen wanneer wij daarvoor uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming hebben.

Wat betreft de internationale doorgifte van gegevens, beschermen wij uw persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese wetgeving. Bezorgen wij die naar een land buiten de Europese Unie dat geen passend beschermingsniveau waarborgt, dan verhogen we de informatiebeveiliging en voegen wij de passende contractuele bepalingen toe om de bescherming van de gegevens te versterken. Bovendien informeren we de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?A. Recht op toegang, verbetering en verwijdering

U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u betreffen. In dat kader kunt u ons vragen:

Stelt u vast dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn, dan kunt u ons vragen die te verbeteren. In een aantal welomschreven gevallen maakt de wet het mogelijk om de gegevens te doen verwijderen of het gebruik ervan te verbieden.

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden (een verhuis of een vernieuwing van uw identiteitskaart).B. Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens

U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens die wij wensen uit te voeren. Zo kunt u zich zonder opgave van een reden verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden.

Dit recht kan echter uitgeoefend worden onder bepaalde voorwaarden:

  1. Uw verzoek moet gedateerd en ondertekend zijn.
  2. Enkel de weigering van het gebruik voor direct marketing-redenen moet u niet motiveren. Voor alle andere weigeringen moet u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen hebben die verband houden met een bijzonder aspect van uw situatie. Is het verzet gerechtvaardigd, dan mogen wij de gegevens in kwestie niet meer verwerken.
  3. U kunt zich echter niet verzetten tegen een verwerking die noodzakelijk is:
    - voor de uitvoering van een contract of precontractuele afspraken tussen ons;
    - de naleving van een wettelijke of reglementaire bepaling waaraan we zijn onderworpen.


C. Recht op verzet tegen een communicatiekanaal voor reclamedoeleinden (direct marketing)

Zelfs als we het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, vragen wij uw specifieke toestemming voor het gebruik van elektronische post (e-mail, sms …) voor reclamedoeleinden.

Betreft het commerciële berichten via sms of e-mail voor producten zonder verband met wat u reeds aan producten bij ons bezit, dan moeten we u uitdrukkelijk om toestemming vragen. U kunt op uw toestemming steeds terugkomen in antwoord op elke mail of een sms die u ontvangt.

Voor commerciële voorstellen die wij u per post bezorgen of via de telefoon doen, hebben wij geen voorafgaande toestemming nodig. Toch kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten:

Wilt u naderhand opnieuw reclame ontvangen, dan kunt u uw kantoor hierover op de hoogte brengen op het nummer +322 762 60 00.

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.D. Bij wie kunt u terecht?

Om uw rechten uit te oefenen volstaat het om uw kantoor te contacteren op het nummer: +32 2 762 60 00.

Gaat het om het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, dan stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van uw identiteitskaart en een gedetailleerde omschrijving, naar:

Bij een conflict betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u vragen dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bemiddelt. Het adres is:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 274 48 00
Mail: commission@privacycommission.be7. Hoelang bewaren we uw gegevens?

We mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelden. Concreet onderscheiden we een retentieperiode en een archiveringsperiode.8. Uw gebruik van onze sites en mobiele apps.

Wat betreft onze website: indien u geen klant bent en u onze website bezoekt, gaat u akkoord dat wij uw gegevens die ontstaan uit dit bezoek, gebruiken. Voor meer informatie, contacteer de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze websites.

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van deze website, hanteren wij ook de volgende technologische middelen om gegevens te verzamelen:A. Cookies

Een cookie is een klein bestand dat de server van onze bank opslaat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone en dat toelaat om uw navigatietoestel te identificeren.
We gebruiken onder meer functionele cookies en comfortcookies. Voor meer informatie ter zake verwijzen we u naar ons cookiebeleid.B. Andere technologische middelen

Behalve cookies gebruiken we voor statistische doeleinden soms andere technologische middelen. Zo tellen web beacons of action tags het aantal bezoekers op onze website en/of onze apps naar aanleiding van een reclame op de site van derden. Deze bakens hebben enkel als doel het succes van onze publiciteitscampagnes te meten en geenszins toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen. 

We maken tevens gebruik van technologieën zoals beelden of QR-codes, die via Shazam worden gelezen. Wanneer u deze scant op onze site, dan verzamelen we niet uw persoonsgegevens maar enkel de informatie over het gebruik en de toegang van de QR-code. De apps om beelden of QR-codes te lezen, is niet door ons ontwikkeld. U hebt er dus alle belang bij om voorafgaandelijk aan elke download van een app, het beleid te bekijken dat deze aanbieder hanteert inzake de bescherming van deze gegevens.9. BNP Paribas Fortis en de groep

BNP Paribas Fortis NV is een bank die op de Belgische markt een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen aanbiedt. Onze bank is actief onder drie merken met eigen specifieke kenmerken: BNP Paribas Fortis, Hello bank! en Fintro. We stellen voorts oplossingen op maat voor aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en openbare en financiële instellingen. Onze zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3.

Sedert mei 2009 maken we deel uit van de groep BNP Paribas, die actief is in heel wat landen, zowel in Europa als in de rest van de wereld10. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in deze privacyverklaring?

In een veranderende wereld waarin ook de technologie voortdurend verandert kan ook deze privacyverklaring veranderingen ondergaan. Wij nodigen u uit om steeds de laatste versie van deze verklaring te raadplegen en wij informeren u via onze website of onze andere gebruikelijke communicatiekanalen van enige wijziging.Recentste update: 26 februari 2016

Complaints

Contact

Hebt u een klacht? Aarzel dan niet om uw relatiebeheerder in te lichten. Hij is uw vertrouwenspersoon. U hebt niet de gelegenheid om contact op te nemen met uw relatiebeheerder? Geen enkel probleem! Vul het onderstaande formulier in.Onze afdeling Complaints Handling Team CB (Warandeberg, 3 – 1000 Brussel e-mail : complaints.cb@bnpparibasfortis.com) registreert uw klacht en bezorgt u na analyse een antwoord.

Request document

Request document

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen indien u een Essentiële-informatiedocument van een gestopt product of een oude versie van een Kosten en Lasten tabel wil ontvangen.