Disclaimer

Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

Definitie en algemene toegangsregels

Door zich een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvan u een vertegenwoordiger, een tussenpersoon of een werknemer bent wanneer u handelt in dergelijke hoedanigheid, akkoord dat u bent gebonden aan de hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn vatbaar voor wijzigingen. Gelieve zich geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die daarin is opgenomen indien u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

De "Website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door BNP Paribas Fortis NV (meer gegevens hierna onder punt 2"Uitgever), hierna “de Bank” en/of de verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt en alle informatie en materiaal die de Website bevat.

Bepaalde delen of pagina's van de Website bevatten afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, die toevoegingen zijn bij deze Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden voorrang hebben boven deze Algemene Voorwaarden voor wat betreft deze delen of pagina's.

Deze Website bevat tevens links naar websites die openbaar zijn gemaakt door derden. Links naar deze Website kunnen ook worden inbegrepen in websites van derden. De Bank heeft deze niet nagezien en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie of materiaal dat is geplaatst op één van de sites die zijn verbonden met deze Website. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze Website, betekent niet dat de Bank de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft de Bank een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen om een product of dienst te ontvangen kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Bank of van haar desbetreffende verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vormt de informatie op deze Website geen aanbod of verzoek om beleggingen te verrichten in enig rechtsgebied. Personen die zich een toegang verschaffen tot deze Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken moeten zich ervan vergewissen of het recht van hun eigen land hen toestaat om de informatie te verkrijgen of zich moeten onthouden om zich dienovereenkomstig een toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en/of ervan gebruik te maken.

Bovendien waarborgt de Bank geen ononderbroken toegang tot de Website. De Bank kan, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden of tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website, ten opzichte van alle of sommige bezoekers of gebruikers van de Website, geheel of gedeeltelijk onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, van misbruik of fraude, of voor de uitvoering van onderhoudswerken, verbeteringen of wijzigingen.

Uitgever

De uitgever van deze Website is:

BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
1000 Brussel - België
B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel
SWIFT: GEBABEBB

BNP Paribas Fortis NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België. De controle inzake beleggers- en consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA). BNP Paribas Fortis NV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A en treedt op als tussenpersoon van AG Insurance nv en Europ Assistance.

De adressen van onze toezichthoudende organen zijn:

Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 10-16
1000 Brussel - België
www.fsma.be

Nationale Bank van België (NBB)
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel - België
B.T.W. BE 0203.201.340 - RPR Brussel
www.nbb.be

Website inhoud en -materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. Dit geldt niet voor het aanbod tot verkoop of het verzoek van een aanbod tot aankoop van financiële instrumenten of effecten in zoverre een aanbod expliciet via een prospectus op deze Website is gebeurd. Aanbiedingen zijn beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en kunnen niet in overweging worden genomen door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.

De informatie en het materiaal op deze Website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

De Bank zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze Website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de Website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen. Desondanks kan de Bank niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze Website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen. De Bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt, bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers zullen niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze Website, behalve in geval van opzet of zware fout van hun zijde of in geval van bedrieglijke, onjuiste of tegenstrijdige informatie m.b.t. een uitgifteprospectus van financiële instrumenten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door de Bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Bank.

Persoonlijke levenssfeer

(wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)
Gelieve te noteren dat de Bank de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens die werden verzameld via deze Website.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website, gaat u ermee akkoord dat de Bank en haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt, persoonlijke gegevens, die op u betrekking hebben, vastleggen en verwerken voor de volgende doeleinden: het naleven van alle wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn, meer bepaald inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het beheer van de contractuele en precontractuele relaties, het voorkomen van misbruiken en fraude, het opmaken van statistieken en tests, opleiding van personeel, de controle van de kwaliteit van de dienst, commerciële prospectie of direct marketing van financiële, bank- en/of verzekeringsproducten alsook andere producten die worden gepromoot door de Bank of door haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt.

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met de Bank verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt of aan onderaannemers, externe dienstverleners (outsourcing) en aan andere medewerkers of andere personen krachtens een Belgische of buitenlandse wettelijke verplichting of als een wettig belang dit rechtvaardigt. U gaat tevens akkoord met dergelijke mededelingen wanneer de ontvangende persoon gevestigd is in een land dat geen lid is van de Europese Unie en al dan niet een adequaat beschermingsniveau biedt. U stemt ermee in dat de in België of in het buitenland gevestigde onderaannemers en externe dienstverleners van de Bank de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben mededelen aan alle Belgische of buitenlandse bevoegde instanties krachtens een wettelijke verplichting die van toepassing is in het land waar deze onderaannemers of externe dienstverleners een vestiging hebben. Die instemming geldt tevens wanneer het gaat om een land dat geen lid is van de Europese Unie en dat al dan niet een adequaat beschermingsniveau biedt. De verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt, evenals haar daartoe gemachtigde agenten of makelaars mogen als verantwoordelijke voor de verwerking van de door de Bank bezorgde gegevens gebruiken ter voorkoming van misbruik of fraude, commerciële prospectie en direct marketing, evenals voor alle andere aangegeven doeleinden. Wanneer de Bank u persoonsgegevens vraagt en u niet wenst te antwoorden, dan kan die weigering het ontstaan van contractuele relaties beletten. Binnen de Bank en haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt wordt de toegang tot uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U hebt het recht om te vragen, schriftelijk of via de Website en kosteloos, dat de Bank en haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de Bank deel uitmaakt zouden ophouden uw persoonsgegevens, die werden verzameld via deze Website, te gebruiken voor commerciële prospectie of direct marketingdoeleinden.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist zijn. Om deze rechten uit te oefenen moet u een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar de Bank op het bovenvermeld adres.

Cookies kunnen op de Website gebruikt worden om de dienst die u geleverd wordt te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf bewaard worden. De Bank kan cookies gebruiken om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om de Dienst die u aangeboden wordt te personaliseren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u verwittigd wordt telkens er een cookie wordt aangeboden, of dat alle cookies systematisch geweigerd worden. U erkent dat efficiënte navigatie op de Website mogelijk in het gedrang komt wanneer u cookies weigert.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie of materiaal die naar de Bank wordt gestuurd via deze Website wordt behandeld overeenkomstig de wettelijke en reglementaire vereisten in verband met vertrouwelijkheid.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De toegang tot de Website, het bezoek en het gebruik ervan en de onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor eventuele betwistingen hiervoor, behalve indien de Bank ervoor zou kiezen om een andere rechtbank te laten rechtspreken over die betwisting overeenkomstig enig toepasselijk recht.

Elke rechtsvordering met betrekking tot de toegang, het bezoek of het gebruik van de Website moet uiterlijk één jaar na het ontstaan van de reden voor de rechtsvordering worden ingediend.

Autonomie en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onafdwingbaar zouden worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal de onafdwingbare bepaling worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit met de onderliggende bedoeling van de onafdwingbare bepaling.

De Bank kan deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door schade te berokkenen aan de gehanteerde software en de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of datamanipulatie, geeft aanleiding tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Verzaking

Het niet inroepen of afdwingen door de Bank, zelfs tijdelijk, van enig recht voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en/of dat het gebruik van deze Website betreft, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat afstand wordt gedaan van of verzaakt wordt aan enig recht of enige vordering.

 

 

 

 

 

Complaints

Contact

Hebt u een klacht? Aarzel dan niet om uw relatiebeheerder in te lichten. Hij is uw vertrouwenspersoon. U hebt niet de gelegenheid om contact op te nemen met uw relatiebeheerder? Geen enkel probleem! Vul het onderstaande formulier in.Onze afdeling Complaints Handling Team CB (Warandeberg, 3 – 1000 Brussel e-mail : complaints.cb@bnpparibasfortis.com) registreert uw klacht en bezorgt u na analyse een antwoord.

Request document

Request document

Gelieve het aanvraagformulier in te vullen indien u een Essentiële-informatiedocument van een gestopt product of een oude versie van een Kosten en Lasten tabel wil ontvangen.